Informácie o spracúvaní osobných údajov

Park kultúry a oddychu
Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov
Slovenská republika
(ďalej len „prevádzkovateľ“)
 
Osobné údaje (ďalej aj “OÚ”) spracúvame v zmysle týchto podmienok.
 
Udelením súhlasu so spracúvaním OÚ poskytujete súhlas vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby (kupujúceho) vo forme jednoznačne potvrdzujúceho úkonu v zmysle nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), a tiež podľa ustanovenia zákona  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení  prevádzkovateľovi (ďalej len „ZÁKON“).
 
1. ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Ak, ste nám poskytli OÚ, budú použité:
 
A. Na účely uzatvorenia kúpnej zmluvy 
Uzavretie kúpnej zmluvy, plnenie kúpnej zmluvy, spracovanie platby, dodanie produktu a výkon ostatných súvisiacich činností a iných povinností súvisiace s predmetom kúpnej zmluvy, uzatvorenej prostredníctvom www.pkopresov.sk medzi prevádzkovateľom a kupujúcim.
 
B. Na účely registrácie  
Pre vybavenie objednávky ste nám na registračnom formulári, poskytli údaje meno, priezvisko, e-mail, Vaše fakturačné údaje. Meno, priezvisko a e-mail sú využité pre potrebu registrácie účastníka, fakturačné údaje na vystavenie faktúry pre daňové účely. E–mail slúži aj ako komunikačný prostriedok. 
 
Právnym základom spracúvania OÚ je čl. 6 bod 1. písm. b) GDPR, nakoľko spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako kupujúci a ako dotknutá osoba a aby sa na základe Vašej žiadosti ako kupujúceho a dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením kúpnej zmluvy.
 
C. Na účely marketingu 
Na marketingové účely, ak ste udelili súhlas prevádzkovateľovi, pričom súhlas na účely marketingu sa rozumie súhlas na poskytovanie informácií o podujatiach a novinkách prevádzkovateľa. Ak si zákazník neželá dostávať tieto ponuky, jednoducho sa odhlási zaslaním informácie na e-mail sekretariat@pkopresov.sk Prevádzkovateľ spracúva OÚ na účely marketingu na základe súhlasu dotknutej osoby.
 
2. ROZSAH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Prevádzkovateľ pri svojej činnosti spracúva osobné údaje dotknutých osôb (kupujúcich). Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov, je určený právnymi predpismi, alebo je uvedený v zmluve medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Osobné údaje spracúvame v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. 
 
Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce kategórie osobných údajov:
 
Údaje o totožnosti: meno, priezvisko
 
Kontaktné údaje: adresa elektronickej pošty.
 
3. TRETIE STRANY
 
Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, nakoľko pri spracovaní objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje poskytnuté aj tretím stranám ako dopravcom, kuriérom, bankám a podobne. OÚ kupujúceho sú vo vzťahu k tretí stranám spracovávané len za účelom plnenia zmluvy a na nevyhnutný čas.
 
4. DOBA SPRACÚVANIA
 
Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu desať rokov na účel registrácie. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov odo dňa udelenia v zmysle týchto podmienok až po dobu 3 rokov na účel marketingu.
 
5. PRENOS DO TRETEJ KRAJINY
 
Pri spracúvaní OÚ nedochádza k prenosu týchto OÚ do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám
 
6. AUTOMATIZOVANÉ PROFILOVANIE
 
Pri spracúvaní OÚ nedochádza k profilovaniu.
 
7. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY (kupujúceho)
 
Kupujúci ako dotknutá osoba má právo v zmysle GDPR na (i) právo na opravu, (ii) právo na výmaz, (iii) právo na prenosnosť údajov, (iv) právo namietať, (v) právo na odvolanie súhlasu, (vi) právo na prístup k informáciám.
 
Medzi práva dotknutých osôb uvedených v čl. 12 a nasl. GDPR a v § 19 a nasl. ZÁKONA patria práva na informáciu alebo oznámenia o : 
identifikačných údajoch a kontaktných údajoch prevádzkovateľa a zástupcu prevádzkovateľa, ak bol poverený, 
účele spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, 
právnom základe spracúvania osobných údajov, 
oprávnených záujmoch prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany, 
tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, identifikácii tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, 
dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia, 
práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov, 
práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať, 
práve obrátiť sa na Úrad na ochranou osobných údajov a podať návrh na začatie konania o tom, že boli dotknuté Vašej práva podľa GDPR a ZÁKONA, 
tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov, 
inom účele spracúvania a ďalšie relevantné informácie uvedené vyššie, ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, 
práve získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom, 
práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, 
oprave osobných údajov, vymazaní osobných údajov alebo obmedzení spracúvania osobných údajov,
práve namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať, 
povinnosti prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu oznámiť dotknutej osobe porušenie ochrany osobných údajov, ak takéto porušenie ochrany osobných údajov môže viesť k vysokému riziku pre práva fyzickej osoby. 
 
Dotknutá osoba si môže svoje práva uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
písomne, pričom z obsahu žiadosti musí vyplývať, že si uplatňuje svoje právo. Ak je žiadosť podaná elektronickou poštou alebo faxom musí byť doručená aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.
 
 
V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok týkajúcich sa spracovania osobných údajov, nás môžete kontaktovať, radi Vám zodpovieme Vaše otázky.
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 6395/50A
080 01 Prešov
Slovenská republika
sekretariat@pkopresov.sk
8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Tieto informácie nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 12.07.2022. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť v prípade zmeny spracúvania OÚ u prevádzkovateľa a v prípade legislatívnej zmeny.
 
 
 
 
 
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
 
Prevádzkovateľ:
 
Obchodné meno:               Park kultúry a oddychu
 
Sídlo:                              Hlavná 50, 080 01 Prešov, SR
 
IČO:                                00187437
 
DIČ:                                2021225272
 
IČ DPH:                           —
 
Web:                               www.pkopresov.sk
 
 
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
 
Meno a priezvisko:            MSc. Barbora Rusiňáková
 
Telefón:                           051 7723 741
 
Mail:                               riaditelpko@gmail.com
 
 
 
Zodpovedná osoba DPO pre oblasť ochrany osobných údajov:
 
Meno a priezvisko:            Ing. Pavol Kleban
 
Telefón:                           0907 931 085
 
Mail:                               pavol.kleban@gdpr-pass.sk
 
Web:                               www.gdpr-pass.sk
 
 
 
 
 
Spracúvanie a ochranu osobných údajov fyzickej osoby upravuje:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej ako „Nariadenie GDPR“,
a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej ako „Zákon 18“.
 
 
Osobné údaje a účel spracúvania osobných údajov návštevníkov www stránky:
pri návšteve www stránky:
cookies / osobné údaje sú spracúvané za účelom štatistiky návštevnosti www stránky
pri zaslaní podnetu cez kontaktný formulár:
titul, meno, priezvisko, emailová adresa, text správy / osobné údaje sú spracúvané za účelom vybavenia požiadavky – podnetu zaslaného z kontaktného formulára
pri účasti a zapojení sa do výzvy “ZAPOJ SA“
osobné údaje podľa aktuálnej výzvy (umeleckej, kultúrnej, kreatívnej, spoločenskej) “ZAPOJ SA“ (fotografia, audiovizuálny záznam, …) / osobné údaje sú spracúvané za účelom realizácie výzvy “ZAPOJ SA“ a následného propagovania na webových stránkach pkopresov.sk, na internete, na sociálnych sieťach (FaceBook, Instagram, LinkedIn, YouTube, …), v TV + popr. iné médiá
 
 
Právny základ spracúvania osobných údajov:
spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe udelenia súhlasu v zmysle čl. 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia GDPR, resp. § 13, ods. (1), písm. a) Zákona 18:
akceptovaním spracúvania cookies udeľuje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov
odoslaním podnetu z kontaktného formulára udeľuje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov
zaslaním príspevku pre výzvu “ZAPOJ SA“ udeľuje dotknutá osoba súhlas so spracúvaním osobných údajov
 
 
Doba uchovávania osobných údajov:
do odvolania súhlasu
 
 
Oprávnené záujmy prevádzkovateľa:
bez oprávnených záujmov prevádzkovateľa
 
 
Identifikácia príjemcu osobných údajov:
 
 
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:
osobné údaje sa neprenášajú
 
 
Práva dotknutej osoby:
dotknutá osoba má v zmysle Nariadenia GDPR, resp. Zákona 18 právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania (čl. 77 / § 100) a na spracovanie osobných údajov, ktoré sa zakladá na udelení súhlasu so spracúvaním osobných údajov, má právo svoj súhlas na spracovanie osobných údajov kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 
 
Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania + profilovanie:
bez existencie automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania
 
 
Prevádzkovateľ dodržiava ustanovenia Nariadenia GDPR a Zákona 18:
zásady spracúvania osobných údajov
povinnosti pri uplatňovaní práv dotknutej osoby
všeobecné povinnosti prevádzkovateľa
štandardnú a špecifickú ochranu osobných údajov
bezpečnosť spracúvania
#PrešovUnlimited
WorkshopVýstava
streda 17.07.2024
Začiatok 17:00
Mestská galéria Caraffka
TO - LETNÉ KINO PKO
Film
štvrtok 18.07.2024
Začiatok 21:00
Záhradné kino
Burza starožitností a kuriozít
InéPre ženyPre mužov
piatok 19.07.2024
Začiatok 08:00
Hlavná ulica
JEDEME NA TEAMBUIDLING - LETNÉ KINO PKO
Film
štvrtok 25.07.2024
Začiatok 21:00
Záhradné kino
PREŠOV KINEMATOGRAF
KinoFilm
streda 31.07.2024
Začiatok 21:00
Záhrada umenia
FESTIVAL KATALÁNSKEJ KULTÚRY - 36. APLEC INTERNACIONAL
HudbaDivadloPre detiFestivalTanecInéPrezentáciaKoncertPre ženyPre mužov
piatok 09.08.2024
Začiatok 16:00
Hlavná ulica
Burza starožitností a kuriozít
InéPre ženyPre mužov
piatok 16.08.2024
Začiatok 08:00
Hlavná ulica
Sobášny list
DivadloPre ženyPre mužov
piatok 16.08.2024
Začiatok 19:00
Kino Scala Prešov